Meaning of agóng

agóng

Hiligaynon

A trickster, sneak, cheat, thief in a small way; to trick, cheat, deceive, obtain under some plausible pretext. Ginagóng níya ang ákon páyong. He deprived me of my umbrella by a mean trick. Agongá ang íya kálò or agongi siá sang íya kálò. Get hold of his hat by some stratagem. Likawí ang mga agóng kag makáwat. Avoid sneaks and thieves. (see dáyà, límbong, tíkas, takáb, káwtì, lág-it).


ágong

Hiligaynon

A native drum, gong, sounding-plate.