Search result(s) - takáb

takáb

Hiligaynon

(B) To pilfer, steal, purloin, take secretly or stealthily. Anó ang tinakáb na? (Náno ang íya kináwat)? What did he steal? Gintakáb na ang mga sáb-a ko. Tinakabán na akó kang sáb-a ko. (Kináwat níya ang ákon mga ságing. Kinawátan akó níya sang ákon mga ságing). He stole my bananas. (see tákaw, káwat).


agóng

Hiligaynon

A trickster, sneak, cheat, thief in a small way; to trick, cheat, deceive, obtain under some plausible pretext. Ginagóng níya ang ákon páyong. He deprived me of my umbrella by a mean trick. Agongá ang íya kálò or agongi siá sang íya kálò. Get hold of his hat by some stratagem. Likawí ang mga agóng kag makáwat. Avoid sneaks and thieves. (see dáyà, límbong, tíkas, takáb, káwtì, lág-it).


kiô

Hiligaynon

To abstract, purloin, filch, pinch, pilfer, steal, (see tíkas, takáb, tákaw, káwat, káwtì, kúhà).


matakáb, matákab

Hiligaynon

(B) Pilfering, stealing. (see takáb, maniníkas, makáwat, matákaw).


panakáb

Hiligaynon

(B) Freq. of takáb-to pilfer, steal.paníkas

Hiligaynon

Freq. of tíkas-to steal, pilfer, thieve, sneak, purloin, filch, appropriate secretly. (see tákaw, takáb, káwat).


salíkdò

Hiligaynon

To take off, hide, appropriate, carry off. Sang pagkasúnug madámù nga mga galamitón ginsalíkdò (ginpasalíkdò) sang mga táo. At the time of (During) the fire much furniture was carried off by the people. (see tágò, takáb).


tákaw

Hiligaynon

(B) To steal, pilfer, abscond, purloin, take and carry away feloniously. Tinákaw na ang kálò ko. (Kináwat níya ang ákon kálò). He stole my hat. Indì mo pagtakáwon (pagkawáton) ang mga tanúm na (níya). Don't steal his plants. Natakáwan nánda ang páray nga diá. (Nakawátan níla iníng humáy). They stole some of this rice. Tinakáwan nánda ang páray nga diá. (Kinawátan níla iníng humáy). This sentence may be translated like the foregoing, but it may also mean: This rice of theirs is stolen property (is not the result of their labour nor the product of their land). (see takáb, káwat).


tíkas

Hiligaynon

To steal, pilfer, pinch, filch, purloin, take secretly, appropriate stealthily. Indì ka magtíkas sinâ. Indì mo pagtikáson inâ. Don't steal (pinch) it. Tiníkas níya ang íya páyong. He stole (took secretly) his umbrella. (see takáb, káwat, tákaw, kúhà, buúl).