Meaning of tíkas

tíkas

Hiligaynon

To steal, pilfer, pinch, filch, purloin, take secretly, appropriate stealthily. Indì ka magtíkas sinâ. Indì mo pagtikáson inâ. Don't steal (pinch) it. Tiníkas níya ang íya páyong. He stole (took secretly) his umbrella. (see takáb, káwat, tákaw, kúhà, buúl).