Search result(s) - matákaw

matákaw

Hiligaynon

(B) Thief; stealing. See makáwat. (see tákaw, maniníkas, maniníkmà, kawtían, kawatán).


makáwat

Hiligaynon

(H) Thief, sneak, cheat, embezzler, pilferer, pick-pocket, robber, burglar. (see káwat, matákaw, makáwtì, maniníkas, swítik, sagumár).


matakáb, matákab

Hiligaynon

(B) Pilfering, stealing. (see takáb, maniníkas, makáwat, matákaw).


matíkas

Hiligaynon

Sneak, thief; pilfering, stealing, thieving, light-fingered, a petty thief. (see tíkas, makáwat, matákaw, makáwtì, maniníkas).


sumálà

Hiligaynon

(B) It is up to, the responsibility lies with, it rests with; not as, not like, contrary to, not following the example of. Sumálà dián kanímo (sa ímo). (Dirâ lang inâ sa ímo). As you wish or like. Do as you please. The responsibility lies with you. Kon magágto kamó sa marayô nga umá magbálon gid kamó, sumálà kang natabû kanámon kóndì nagútum kamí. (Kon magkádto kamó sa malayô nga umá magbálon gid kamó, tan-awá ang natabû sa ámon kóndì nagútum kamí). If (When) you go to a distant country district take provisions along and learn from what happened to us, for we got hungry (having neglected to carry provisions with us). Kon gabíi nga hóras ukón táknà nga inugturúg ron, mamíntal gid kamó kang mga gawáng kag ganháan, sumálà kay Fuláno kóndì ginsakáan ang baláy na kang matákaw. (Kon gáb-i nga óras ukón táknà nga inugtulúg na, mamíntal gid kamó sang mga bintánà kag puertáhan, tan-awá si Fuláno kóndì ginsakáan ang íya baláy sang makáwat). At night when it is time to go to bed, bar your windows and doors and do not follow N.N.'s example, for (as he had neglected to do so) thieves entered his house.