Meaning of bálang

bálang

Hiligaynon

To throw, fling, hurl, cast, pitch, chuck, toss, send at, pelt, stone. Balánga siá sing bató. Throw a stone at him. Ginbálang níla ang haló sing mga bató. They pelted the iguana with stones. Balángi ang amô sing tinápay. Toss some bread to the monkey. Ibálang iníng bató sa báboy. Throw this stone at the pig. (see habóy, pilák).


baláng

Hiligaynon

A club, bat. (see bálang, palakóg).