Meaning of balót

balót

Hiligaynon

Vapid, stale, bad, rotten; ugly, nasty. Itlog nga balót. A rotten egg. Tabákò nga balót. Bad tobacco. (see barót).


balót

Hiligaynon

Pickled fish. (see bagóong, ginamús).