Meaning of balúng

balúng

Hiligaynon

(B) Tipsy, drunk, fuddled, boozed, intoxicated: to become or make drunk, etc. Nabalúng siá. He got drunk. Indì mo siá pagpaímnon sing lakás nga bíno, kay mabalúng siá. Don't give him too much wine to drink, for he will get tipsy. Ginbalúng níla siá. They made him drunk. Iníng bíno matáb-ang; índì makabalúng sa ímo. This wine is light: it will not intoxicate you. (see hubúg, lingín).