Meaning of bángan

bángan

Hiligaynon

To ambush, lie secretly in wait for. Nagbángan siá sa ákon. He lay in wait for me. Nabangánan or binangánan siá. He was ambushed. Nakabatî siá nga may nagabángan sa íya; tungúd sinâ índì siá magpaúlì. He heard that somebody was lying in wait for him; therefore he would not go home. (see bánggà).