Meaning of bánggì

bánggì

Hiligaynon

To break or tear off a branch at its juncture with the main stem or tree. Ginbánggì sang mga bátà ang sangá nga iní. This branch was torn off by the children. Dílì nínyo pagbanggián sing sangá iníng káhoy, kay básì maglúmpaw. Don't break off whole branches from this tree; it might wither. Ibánggì akó ánay sináng sangá. Kindly break off that branch for me. (see sánggì id.).