Search result(s) - sánggì

sánggì

Hiligaynon

To twist, tear, break, split off a branch, etc. See bánggì. Sanggiá ang isá ka sangá. Break off a branch.


bánggì

Hiligaynon

To break or tear off a branch at its juncture with the main stem or tree. Ginbánggì sang mga bátà ang sangá nga iní. This branch was torn off by the children. Dílì nínyo pagbanggián sing sangá iníng káhoy, kay básì maglúmpaw. Don't break off whole branches from this tree; it might wither. Ibánggì akó ánay sináng sangá. Kindly break off that branch for me. (see sánggì id.).


tígpò

Hiligaynon

Break, tear, severing, disconnection; to disjoin, disconnect, break off, sever, separate from. (see útud, búgtò, búgras, bánggì, sánggì, sipî).


tôtô

Hiligaynon

To cut off-, break down-, a branch that is bearing fruit or flowers, as a fruit-laden branch of the kamúnsil-tree, etc., to beat or strike down fruit, etc. with a pole or stick. Dílì nínyo pagtôtoón ang búnga sang dúldul, kóndì dugúson nínyo sing mahínay. Don't strike down the capsules of the kapok-tree, but gather them gently with hook and pole. Tôtoón ta na lang ináng dakû nga sangá sang kamúnsil, kay mabúdlay ang magpaníngit (pagpaníngit, nagapaníngit). Let us break down that large branch of the kamúnsil-tree, because it is too tiresome to gather the fruit with pole and hook. (see sánggì, bánggì, útud, pakóg, pamakóg).


sánggit

Hiligaynon

To seize, snatch, take hold of. (see sáklit, tában, ágaw, kúhà, lábnit, lámang).búlya

Hiligaynon

(Sp. bolear) To pull-, drag-, by jerks, to jerk, push to and fro. Bulyahá ang pangá túbtub nga masánggì ang sangá. Push and pull the hooked pole till the branch breaks off the stem. Ginbúlya níya ang ákon bútkon túbtub nga nangákig akó (túbtub nga nadalá níya akó). He pulled my arm till I got angry (till he made me go along with him).