Meaning of tótò

tótò

Hiligaynon

A little boy, darling boy, small male child, infant-boy, baby-boy.


totô

Hiligaynon

The vocative of tótò.


tôtô

Hiligaynon

To cut off-, break down-, a branch that is bearing fruit or flowers, as a fruit-laden branch of the kamúnsil-tree, etc., to beat or strike down fruit, etc. with a pole or stick. Dílì nínyo pagtôtoón ang búnga sang dúldul, kóndì dugúson nínyo sing mahínay. Don't strike down the capsules of the kapok-tree, but gather them gently with hook and pole. Tôtoón ta na lang ináng dakû nga sangá sang kamúnsil, kay mabúdlay ang magpaníngit (pagpaníngit, nagapaníngit). Let us break down that large branch of the kamúnsil-tree, because it is too tiresome to gather the fruit with pole and hook. (see sánggì, bánggì, útud, pakóg, pamakóg).


totó

Hiligaynon

To beat, strike, punch, pound (as with a pestle). See bayó. Totohá, tótwa equivalent to bayohá, báyha, báywa.