Search result(s) - pamakóg

pamakóg

Hiligaynon

Freq. of pakóg-to throw a stick at, etc.


pakóg

Hiligaynon

Stick, bat, piece of wood, etc.; to throw, shy, fling or hurl any lengthy missile, as a stick, log of wood or the like. Ipakóg ang palakóg. Hurl the missile. Pakogá ang báboy sing biníal. Throw a piece of split bamboo at the pig. Gimpakóg níya ang páhò sa káhoy. He shied (hurled) a piece of wood at the mango on the tree. (The augmentative or frequentative form "pamakóg" is more often used than the simple pakóg).


tôtô

Hiligaynon

To cut off-, break down-, a branch that is bearing fruit or flowers, as a fruit-laden branch of the kamúnsil-tree, etc., to beat or strike down fruit, etc. with a pole or stick. Dílì nínyo pagtôtoón ang búnga sang dúldul, kóndì dugúson nínyo sing mahínay. Don't strike down the capsules of the kapok-tree, but gather them gently with hook and pole. Tôtoón ta na lang ináng dakû nga sangá sang kamúnsil, kay mabúdlay ang magpaníngit (pagpaníngit, nagapaníngit). Let us break down that large branch of the kamúnsil-tree, because it is too tiresome to gather the fruit with pole and hook. (see sánggì, bánggì, útud, pakóg, pamakóg).


dumílì

Hiligaynon

(H) To interdict, forefend, proscribe, refuse, withhold, bar, ban, forbid, prohibit. Nagdumílì siá sa ámon sa pagpamakóg sang kabúgaw. He forbade us to throw sticks at the pomeloes. Indì ka magdumílì sinâ sa íya. Don't refuse him that. Ginadumilían kamí sa pagsulúd sa íya hulút. We are not allowed to enter his room. (see dílì, lihî, índì, íngà).