Meaning of bátì

bátì

Hiligaynon

To feel, have sensation, suffer. Mabúg-at kaáyo ang íya nga pagbátì. He is very seriously ill or suffers much. Anó ang ginabátì mo? What do you feel? What is ailing you? Ginbátì ko ang kasakít sa dúghan ko. I felt a pain in the chest. (see bátiag, bátyag).


batî

Hiligaynon

To hear, catch the sound of. Nakahatî akó nga --. I heard that --. Sa malayô índì ka makabatî sang tunúg sang linggánay. From far away you cannot hear the sound of the bell. Kon mabatián mo ang amó nga sugíd-súgid índì ka magpáti, kay lúnsay nga mga butíg. When you hear such rumours don't believe them, because they are pure lies. Note the accent in the following: Ang lupók sang palúpok (rekámra) batíon sa labíng malayô nga minurô. The detonation of a mortar can be heard in the farthest village. (see dungúg, památì, batî-bátì, binatî-bátì).


batí

Hiligaynon

(Sp. batir) To beat, stir up, as an egg, milk, dough, land in harrowing, etc. Batihá ang tsokoláte. Beat up the chocolate. Batihón mo ang talámnan. Harrow the field. Sín-o sa ínyo ang maálam magbatí sing maáyo siníng sinámò (méskla) sa pagbúhat sing mamón? Which of you knows how to beat this mixture well for making a cake?