Meaning of bísis

bísis

Hiligaynon

(Sp. vez, veces) See bis. Napúlò ka bísis. Ten times. May bísis nga maáthag ang íya hámbal kag may bísis nga índì siá makatúsngaw. At times he talks quite distinctly, and at times he cannot pronounce (say) a word. (see maka-).