Meaning of dákot

dákot

Hiligaynon

To stick, adhere to (as mud, plaster, glue or the like). Nagdákot sa tángon ko ang kalamayháti. The kalamayháti stuck to the roof of my mouth. Padakóta ang sílyo sa sóbre. Stick the stamp on the envelope. Ginpadakótan ni Fuláno ang ákon delárgo sing lalaó. N. N. daubed my trousers with mud. Ipadákot iníng papél sa puertáhan. Paste this paper on the door. (see pilít, dokót).