Meaning of dúlà

dúlà

Hiligaynon

(H) To lose, miss, mislay, suffer the loss of, incur-, meet with-, experience-, a loss, to deprive, get rid off, divest-, dispossess-, oneself of. Indì ka magdúlà sang lyábi or índì mo pagduláon ang lyábi. Don't lose the key. Nadúlà ang lyábi. The key got lost,-is lost. Naduláan akó sang lyábi sang ákon hulút. I lost,-mislaid, the key of my room. Duláa ang mga batásan nga maláut. Rid yourself of your bad manners. Nakítà ko na ang lápis nga ímo nga gindúlà. I have found the pencil you lost. Kon magkadúlà ang ímo mánggad maduláan ka man sang pagkaábyan sang madámù nga kilála mo. If you should suffer the loss of your wealth you will also be deprived of the friendship of many of your acquaintances. Ang ádlaw nagaamátamát na sang dúlà sa katúndan. The sun is now slowly disappearing in the West. Ang nawád-an sing pagláum maduláan sang tanán nga kalípay sa pangabúhì. One deprived of hope loses all joy in life. (see walâ, alimúnaw).


dulâ

Hiligaynon

Spittle, saliva, expectoration; to spit, expectorate. Indì ka magdulâ dirí. Don't spit here. Gindulaán níya siá. He spat on him. Ginadilían ang pagdulâ dirí. Spitting is prohibited here. (see dúplà).