Meaning of gáng-gang

gáng-gang

Hiligaynon

To heat or warm near a stove or fire. Ganggangá ang kamót mo. Warm your hands. Igánggang ang tiíl mo sa kaláyo. Warm your feet at the fire. Ganggangá ang báyò mo sa kaláyo túbtub nga magmalá. Dry your jacket at the fire. Si Fuláno nagagánggang (nagapagánggang) sang íya kamót sa kaláyo. N.N. is warming his hands at the fire. Gingánggang níya ang tinápay nga dáan. He toasted the stale bread. (see bagáng, gáang, aráng, baángbáang, paínit).