Meaning of gánoy

gánoy

Hiligaynon

To draggle, drag, draw or pull along. Indì mo pagganóyon ang bátà, kay malayô ang ímo kadtoán. Don't drag your child along, for you have a long distance to go. Gingánoy gid lang níya ang íya patádyong sa lúnang nga walâ níya pagbalakínga. She just draggled her skirt through the mud instead of tucking it up. (see gúyud, dalá, sagúmboy, ságnoy).