Meaning of gápà

gápà

Hiligaynon

To droop, bend, hang down, as the branches of a tree, etc. Ang mga sangá siníng káhoy nagagápà. The branches of this tree droop. Nagkatulúg kamí sa hándong sang isá ka madábung nga páhò kag sang paghángin sing mabáskog nagapáan kamí sang íya mga sangá. We were sleeping in the shadow of a dense mango-tree and when the wind blew strongly its branches bent down low over us. (see dábung, gáway, káway).