Meaning of gíhay

gíhay

Hiligaynon

Tear, rent, fissure, hole (in garments, etc.); to rend, tear, etc. May gíhay ang íya nga báyò-or-nagíhay ang íya nga báyò. His jacket is torn. Anó ang naggíhay sang ímo nga báyò? What was it that tore a hole in your jacket? Indì mo paggiháyon ang íya nga báyò. Don't tear his jacket. Giháyi ang íya nga báyò sa likód. Tear his jacket at the back. (see gísì, gisî).