Meaning of gúlà

gúlà

Hiligaynon

Noise, racket, boisterousness, commotion, alarm, tumult; to be noisy, etc. Indì kamó maggúlà or magginúlà. Don't make such a noise or disturbance. Nagaginúlà kamó nga daw pánkà. You are making a noise like a lot of frogs. (see gául, gúal, gáhud, gánsal, galúng, gamú).