Meaning of hágò

hágò

Hiligaynon

To tireout, fatigue, weary, wearout, exhaust. Hagóa siá sa trabáho. Tire him out with work. Ginhágò siá sang pagtánum. He was exhausted from planting rice. Ihágò ko sa íya iníng trabáho. I'll give him this tiresome job. Patrabahóhon ko siá túbtub nga mahágò siá. I'll make him work till he becomes tired-out. (see búdlay, lúyà, luyâ, pául).hagô

Hiligaynon

Tired, fatigued, weary. (see luyâ, paúl).