Meaning of halúk

halúk

Hiligaynon

(H) Kiss, buss, osculation; to kiss, give a kiss. Halukí (hádki, hágki) siá. Kiss him. Ginhalukán siá ni nánay níya. His mother gave him a kiss. Pahaluká si tátay mo. Let your father kiss you. Indì ka magpahalúk. Don't allow yourself to be kissed. Ipahalúk ang bátà sa íya nga tíyà. Give the child to its aunt to be kissed. (see bisá, bisíto, harók, hadô).