Meaning of higót

higót

Hiligaynon

Band, bond, string, cord, rope, tape, any binding material; to bind, tie, secure, fasten with a string, etc. Ihigót ang kabáyo sa búgsok. Hitch the horse to the stake. Hígti (higotí) ang kabáyo sing kalát. Tie the horse with a rope. Ihigót mo iníng písì sa ákon pinutús. Use this string to bind up my parcel. (see gáid, bángot, bangót, gápus, góos).