Meaning of hióm

hióm

Hiligaynon

Closed, shut (of doors, etc.). (see haóm, haóp).


híom

Hiligaynon

To close, shut. Hióma ang bábà mo, ang ganháan, ang baúl, etc. Shut your mouth, the door, the trunk, etc. Ihíom akó ánay sang bintánà. Kindly close the window. (see kípot, dápat, háop, háom).