Search result(s) - dápat

dápat

Hiligaynon

Fit, meet, due, right, proper, becoming, that should or ought to be done as a moral obligation, frequently to be translated simply with: should, ought; to fit, adapt, use, apply, befit, beseem, become, behoove, be right, be one's due, be expected, be the proper thing to do. Dápat ka magbúhat sinî. You should do it. You ought to do it. Inâ ígò kag dápat. That was (is) fit and proper or as it should be. Dílì gid dápat iní. This certainly is not-becoming,-proper,-the right thing to do. This is wrong entirely. Idápat nímo iní sa ímo kinahánglan. Apply this to your need. Dapáti sing salúg ang ímo kosína. Have a floor laid down in your kitchen. Gindápat níya ang ganháan sing maáyo. He closed the door altogether. Gindápat sang pánday ang ganháan sing maáyo. The carpenter fitted the door well. Dapáta ang puertáhan. Shut the door close. (In this last sense see ángkop, háop, háom) Gindápat níya ang ísa ka plántsa nga sin sa atóp. He put a sheet of galvanized iron on the roof. (see ígò, ángay).


dápat

Hiligaynon

Use, usefulness, advantage. Walâ gid sing dápat ináng ímo sugilánon. What you said-is of no use,-serves no good purpose. Táo nga waláy dápat (dapátdapát). A useless man, a good-for-nothing, loafer, idler. (see ásoy, átsoy, águd, agúdagúd, pulús).


dapát

Hiligaynon

Fitted, adapted, accommodated, furnished or trimmed with, adjusted, closed well, joined well. (see dápat).


ángkop

Hiligaynon

To close well, to shut or lock a door, etc. properly. Angkopá ang ganháan, ang ba-úl, talamwáan, etc. Lock the door, trunk, window, etc. Básì nga walâ siá dirâ sa íya hulút, kay naángkop ang mga bintánà. Perhaps he is not in his room, for the windows are shut. (see será, dápat, háom, háup).


apíd

Hiligaynon

To join, combine, put or fit together; to involve, implicate. (see ímpon, símpon, dápat, ígò, úmid, daláhig).bákat

Hiligaynon

To tighten, to be or make tight (strained, close). (see hugút, dapát, táning, tríngka).


dapát-dapát

Hiligaynon

Dim. of dápat-usefulness, etc. (see agúdagúd).


diín

Hiligaynon

Where? There, where --. Which of --? Diín ka makádto? Where are you going,-going to? Diín ka magkádto? Where did you go to? Where have you been? Diín ang baláy mo? Where is your home? Sa bisán diín. Anywhere, in any place. Bákli akó sing limá ka abáno sa bisán diín nga ginabaligyaán. Buy me five cigars at any shop. Kon sa diín ang kalámay magatilípon ang mga subáy. Where there is sugar, ants will gather. Sa mánggad kag dungúg, diín ang ímo anóhon? Between wealth and honour, what will you choose? Diín na ang ákon kálò? Where is my hat? Diín na (dín-a) siá? Where is he now? Ang panimaláy nga sa diín nagahárì ang paghidáit --. The household or family in which (where) peace reigns --. Diín siníng duhá ka balítà ang matúod? Which of the two reports is true? Diín siníng duhá ka butáng ang dápat ko pagpasulabíhon? Which of these two things should I prefer?


háom

Hiligaynon

To shut, close (a door, window, etc.). Haóma ang ganháan. Close the door. Ginháom mo sing maáyo ang bintánà? Have you closed the window well? (see háop, ángkop, dápat, será).


háop

Hiligaynon

To shut, close well (a door, window, etc.). Haópa ang ganháan. Shut the door. (see háom, dápat, takúd, será).


híom

Hiligaynon

To close, shut. Hióma ang bábà mo, ang ganháan, ang baúl, etc. Shut your mouth, the door, the trunk, etc. Ihíom akó ánay sang bintánà. Kindly close the window. (see kípot, dápat, háop, háom).


hónhon

Hiligaynon

To make compact, join well, near or close together, unite closely. Honhoná ang sókdap sa pagrára. Weave the bamboo strips closely together. Nagahónhon ang mga táo sa bánkò. The people on the bench are tightly squeezed together. Anó ang lúyag mo: Buháton námon ang salúg nga hónhon ukón lakâ?-A, lúyag ko ang ísa ka salúg nga hónhon. What do you prefer: Shall we join the flooring closely or leave rather wide open seams?-Well, I like a closely joined floor. Dugángi ang mga bánkò, índì mo pagpahonhonón ang mga bátà sa siníng tátlò ka bánkò. Increase the number of benches, don't crush the children together on these three benches. (see ímpon, dápat, gutúk, doót, símput, dókdok).


huyâ

Hiligaynon

Shame, shyness, bashfulness, confusion, abashment; to be ashamed, feel reproach, etc. May huyâ siá or nagakahuyâ siá. He is ashamed. Ginahúy-an (ginahuyaán) akó níya. He is ashamed of me-or-feels shy in my presence. Ginapakahúy-an akó níya. He puts me to shame-or-makes me ashamed. Táo siá nga waláy huyâ. He is a man without shame or self-respect. Dílì dápat igkahuyâ ang kaimolón. One should not be ashamed of poverty.


kalámbò

Hiligaynon

Healthy growth, quality of-growing well,-thriving,-flourishing. Ang mga tanúm nga waláy kalámbò dápat nga bunyagán kag sagurón. Plants that do not grow well or thrive should be watered and taken care of. (see lámbò).


kúntà

Hiligaynon

(H) A particle implying a possibility, hope, wish or desire for the future and regret for the past: Would, should, maybe, perhaps, peradventure, likely; it would be, it were, would to God that, let us hope; it would have been, might have been, etc. Maáyo kúntà kon-. It were well if--. Maumpawán pa man siá kúntà. He may recover yet; let us hope that he will recover. Maáyo kúntà kon amó inâ, ápang--. Dápat kúntà nga amó inâ, ápang--Would to God it were so, but--. Ay, matahúm gid kúntà kon ímo nabúhat inâ sádto ánay, ápang ánhon mo karón, kay walâ mo pagbuháta? Oh, it would have been so nice if you had done that in the past, but what can you do now, as you have not done it then? Malúyag akó kúntà magtámbong dídto. I would like to be present there. (see kuntánì, úntà, untánì, ráad, dáad).


kútà

Hiligaynon

Fort, fortress, prison, jail; to imprison, put in jail. Yanáng táo nga tampalásan dápat nga dákpon sang polís kag kutáon. That rascal should be arrested by the police and put in jail. (see pamakurán, bilanggóan, karsíl, húnong, bilánggò).


nahauná

Hiligaynon

First, the first, foremost, leading, beginning, initial, incipient, inchoate, front. Sa nahauná--sa ikaduhá--. Firstly, in the first place--secondly, in the second place--. Ang nahauná nga butáng nga dápat buháton--. The first thing to be done--.


padápat

Hiligaynon

To apply, cause to apply or put on, etc. Ipadápat sa íya iníng bulúng. Apply this lotion to him. Padapáta ang ganháan. Have the door closed. Pinadapátan níla ang íya hubág sing bulúng. They had a sedative put on (applied to) his boil. (pa, dápat).


páin

Hiligaynon

To separate, isolate, keep apart, take-, set-, aside (on one side), segregate, select, put or set apart. Paínon mo ang mga kabatáan sa mga pamatán-on. Separate the children from the grown-ups. Ginpáin níya ang bínhì sa humáy nga baláyhon. He separated the seed-grain from the rice that is to be pounded. Paíni akó sing napúlò ka bílog nga maáyo nga páhò. Set me apart ten nice mangoes. Ang mga punoán dápat magpapáin sang mga laláki kag babáye sa mga buluthóan. The authorities should order that boys and girls are kept apart in the schools. (see bulág, bulahín).


pakitâ-kitâ

Hiligaynon

To show partly, expose to view, exhibit, give a glimpse of, allow to be seen; to be vain, ostentatious. Indì ka magpakitâkitâ sang dápat tabúnan. Don't expose to view what should be covered. (see pakítà).


1 2 3