Search result(s) - bilánggò

bilánggò

Hiligaynon

To imprison, put in prison, jail, gaol, incarcerate, confine, lock up. Bilanggoá ang makáwat. Put the thief in prison. Binilánggò níla ang buyóng. They incarcerated the robber. Ipabilánggò mo ang tigtampálas sa mga polís. Get the police to lock up the criminal. Ang mga binilánggò. Prisoners. Ibilánggò ang nadakúp sa madalî, agúd índì makabúhì. Put the captive in jail at once, lest he should escape. Iníng baláy ginbilanggoán níla sang mga nabíhag. They confined the captives in this house. (see húnong).


bilanggóan

Hiligaynon

Prison, jail, gaol, place of confinement. Nasentensiahán siá sing tátlo ka túig sa bilanggóan. He was sentenced to three years imprisonment. (bilánggò).


binilánggò

Hiligaynon

Prisoner, convict, inmate of a prison, one who is serving his time. (see préso, bilánggò, bilanggóan).


bókot

Hiligaynon

To shut up, imprison, confine, isolate, segregate, lock-up,-in, pen, coop up. Bokóta ang báboy kag patambokón mo. Shut up the pig and fatten it. Bokóti akó sing duhá ka báboy, kay iháwon ko sa sulúd sang duhá ka búlan. Shut up and fatten for me two pigs, for I am going to slaughter them within two months. Mga mádre nga binókot. Cloistered nuns. Bokóta siá sa íya hulút nga índì siá makagwâ. Lock him in his room, so that he cannot go out. Ginpabókot níla siá sa bilanggóan. They had him-locked up,-incarcerated,-confined in prison,-imprisoned,-sent to prison,-put in prison. (see húnong, bilánggò).


karsíl

Hiligaynon

(Sp. cárcel) Prison, jail; to imprison, confine. Karsilá siá. Put him in prison. (see bilánggò, pahúnong, bilanggóan, kalabóso, kalabús).kútà

Hiligaynon

Fort, fortress, prison, jail; to imprison, put in jail. Yanáng táo nga tampalásan dápat nga dákpon sang polís kag kutáon. That rascal should be arrested by the police and put in jail. (see pamakurán, bilanggóan, karsíl, húnong, bilánggò).


pamilánggò

Hiligaynon

Freq. of bilánggò-to imprison, etc.


préso

Hiligaynon

(Sp. preso) Prisoner, convict, inmate of a prison, jail-bird, one kept in detention; to imprison. (see binilánggò, bilánggò).


húnong

Hiligaynon

To quiet, still, silence, tranquillize, calm, placate, allay, abate; to arrest, put in a safe place. Hunónga siá sa bilanggóan. Shut him up in prison. (see túnung).


kalabóso

Hiligaynon

(Sp. calabozo) Prison, jail, dungeon, calaboose. (see bilanggóan).


kalabús

Hiligaynon

Prison, gaol. (see kalabóso, karsíl, bilanggóan).


músduk

Hiligaynon

(B) To pass away, expire, die, perish, succumb. Namúsduk siá sa bilanggóan. He died in prison. Kon matámad ka magpangabúdlay mamúsduk ka gíd sa ímo kaimolán. If you are too lazy to work you will certainly die in your poverty. (see múy-od, húy-od, patáy, talíwan, pangálpò).


palágyo

Hiligaynon

To run away, run off, escape, flee, retreat, take to flight, make off, turn tail, take to one's heels, beat a retreat, abscond, bolt, decamp, skedaddle, show a light pair of heels. Nagpalágyo siá. He ran away. He fled. Nakapalágyo siá sa bilanggóan. He succeeded in escaping from prison. Ginpalagyohán níya ang íya mapíntas nga agálon. He ran away from his cruel master. Indì kamó magpalágyo súbung sang mga matálaw, kóndì mangatúbang kamó sing matútum sa mga kaáway. Don't retreat (run away) like cowards, but bravely face the enemy. (see lágyo, tál-as).


senténsya

Hiligaynon

(Sp. sentencia) Sentence; to sentence. Nasentensyahán siá sing duhá ka búlan sa bilanggóan. He was sentenced to two months imprisonment. (see památbat).