Meaning of kútà

kútà

Hiligaynon

Fort, fortress, prison, jail; to imprison, put in jail. Yanáng táo nga tampalásan dápat nga dákpon sang polís kag kutáon. That rascal should be arrested by the police and put in jail. (see pamakurán, bilanggóan, karsíl, húnong, bilánggò).