Search result(s) - háup

ángkop

Hiligaynon

To close well, to shut or lock a door, etc. properly. Angkopá ang ganháan, ang ba-úl, talamwáan, etc. Lock the door, trunk, window, etc. Básì nga walâ siá dirâ sa íya hulút, kay naángkop ang mga bintánà. Perhaps he is not in his room, for the windows are shut. (see será, dápat, háom, háup).