Meaning of hugáb-húgab

hugáb-húgab

Hiligaynon

Dim. and Freq. of hugáb. Bunálon ka karón sang ímo amáy sa walâ sing hugábhúgab, kay ígò lang ikáw sang lágaw. No doubt you will get a good beating from your father to-day, as you are always loafing about. (see dugádúga).