Meaning of humâ-húmà

humâ-húmà

Hiligaynon

To investigate, ask for information, seek, look for, find out, try to find. Ipanghumâhúmà mo akó ánay kon sín-o ang may kawáyan nga pulúnton nga ibalígyà. Please find out whether anybody sells bamboos fit for fish-traps. (see pangusísà, dúngas, lághap, ságap, pangítà, pamángkot).