Meaning of kinatúbò

kinatúbò

Hiligaynon

Nature; natural, growing or developing naturally. Labáw inâ sa kintúbò sang táo. That is beyond or above the nature of man, that is preternatural. Kinatúbò (kinaugálì) sang táo ang pagsayúp. To err is human, is natural to man. (see túbò, kinaugálì).