Meaning of kúpkup

kúpkup

Hiligaynon

To clasp, hug, stick-, cleave-, hang on-, hold tight-, hold fast-, to, as a lizard to a wall, a child to its mother, etc. Nagakúpkup ang bátà sa likód sang íya ilóy. The child is clinging to its mother's back. Kupkupí akó, kay ginatugnawán akó. Cling to me, for I feel cold. Tan-awá iníng padér nga ginakupkupán sing madámù nga mga tagútò. Look at this wall with many lizards clinging to it. Pakupkupá lang ang balágon sa palápála. Just let the creeper grow up the trellis. (see kápkap, kalápkap, kupó, kabúd, pangalápkap).