Meaning of lamádà

lamádà

Hiligaynon

To talk glibly, flippantly, talk nonsense; bosh, trash, absurdity. Indì ka maglamádà sa ákon-or-índì mo akó paglamadáan. Don't talk nonsense to me. (see lamásang, lásang, puriákot, piríkat).