Search result(s) - piríkat

piríkat

Hiligaynon

Twaddle, bosh, nonsense. (see puriákot, lamádà, lásang).


lamádà

Hiligaynon

To talk glibly, flippantly, talk nonsense; bosh, trash, absurdity. Indì ka maglamádà sa ákon-or-índì mo akó paglamadáan. Don't talk nonsense to me. (see lamásang, lásang, puriákot, piríkat).


puriákot

Hiligaynon

(B) Nonsense, absurdity, twaddle, bosh, trash; absurd, no good, foolish. (see piríkat, lamádà, lásang).