Meaning of langgádà

langgádà

Hiligaynon

To talk, converse, tell stories, prate, prattle. Anó na man ang ímo ginlanggádà dídto? What stories did you tell there now? (see súgid, panúgid, búrà, wákal).