Meaning of lángsì

lángsì

Hiligaynon

(H) A grin; to smile, grin, laugh showing one's teeth. Indì ka maglángsì. Don't grin. Indì mo akó paglangsián. Don't grin at me. Linangsián níya ang makakaládlaw nga sinúgid. He grinned at the ridiculous story. Ayáw pagsábta, kóndì langsií lang siá. Don't answer him, but simply grin at him. (see rángsì id.; ngirít, balangisí, bangirít).