Meaning of madátà

madátà

Hiligaynon

Enduring, lasting, long, continual; much, plentiful, abounding, abundant. (dátà). (see masamí, masayón, masúnsun, bugánà, dagáyà, etc.).