Meaning of óklò

óklò

Hiligaynon

To hide or conceal oneself, sidestep, evade, to lower or hide one's head, to bend down, dodge, to duck or drop the head suddenly, so as to avoid a blow or escape observation. Nagóklò siá sang pagkakítà níya sa ákon. He ducked his head when he saw me. Sang paglámpus sa íya ni Fuláno walâ siá maígò, kay nagóklò siá. When N.N. struck at him he was not hit, for he dodged (the blow). Indì ka lang magóklò sa pihák sang bintánà, kay nakítà ko na ikáw kag índì ka na makapanágò. Don't take cover below the window, for I have seen you and you cannot hide. Okloí siá, agúd índì ka níya makítà. Duck your head, so that he may not see you. (see sálup).


óklò

Hiligaynon

To hide or conceal oneself, sidestep, evade, to lower or hide one's head, to bend down, dodge, to duck or drop the head suddenly, so as to avoid a blow or escape observation. Nagóklò siá sang pagkakítà níya sa ákon. He ducked his head when he saw me. Sang paglámpus sa íya ni Fuláno walâ siá maígò, kay nagóklò siá. When N.N. struck at him he was not hit, for he dodged (the blow). Indì ka lang magóklò sa pihák sang bintánà, kay nakítà ko na ikáw kag índì ka na makapanágò. Don't take cover below the window, for I have seen you and you cannot hide. Okloí siá, agúd índì ka níya makítà. Duck your head, so that he may not see you. (see sálup).