Meaning of pabágtì

pabágtì

Hiligaynon

To publish, make public, make known, tell everybody. Ginpabágtì níya ang tinágò níla nga kasugtánan. He made known their secret agreement. Indì mo pagipabágtì ang nahanabû dirí. Don't tell everybody of what has happened here. (see bágtì, pabantálà, pabútyag, pabalahúbà, buyágyag).