Meaning of samálang

samálang

Hiligaynon

To meet, encounter, come-, light-, upon. Sín-o ang nasamálang mo kahápon sa kalsáda? Whom did you meet on the road yesterday? Indì ka magági dirâ, kay masamálang rao áyhan ang mga buyóng. Indì kaw magági dián, hay básì masamálang mo ang mga buyóng. Don't go that way, for you may encounter the robbers. (see sumálang id.; sugatâ).