Meaning of sumbiráw

sumbiráw

Hiligaynon

(B) To call to see, call on for a moment, visit for a short time, pay a very short visit. Nagsumbiráw (Nagpasumbiráw) gid lang ikáw rúgya kanámon. (Nagtámwà (naggáwa) gid lang ikáw dirí sa ámon). You paid us a very short visit. Sumbirawá ang mga táo sa tarámnan. (Bisitáhi sing makadalî ang mga táo sa talámnan). Go and see the workmen in the field for a moment. (see sambiráw, dúaw, súr-aw, súy-aw, hápit, bisíta).