Meaning of talabókon

talabókon

Hiligaynon

A river, etc. that is to be crossed. Sa ginútlan sang bánwa X. kag sang bánwa Z. may ápat ka subâ nga talabókon. Between the towns of X. and Z. there are four rivers to be crossed. (see tabók, talabókan).