Meaning of taó, ta-ó

taó, ta-ó

Hiligaynon

(B) To give, donate, make a present of, bestow upon, hand over to. Itaó kaná ang síngsing nga diá. (Ihátag sa íya iníng síngsing). Give him this ring. Táw-an ko ikáw ti kwárta. (Hatágan (Tagáan) ko ikáw sing kwárta). I'll give you some money. (see hátag, túgrò, dúlut, bugáy, amóma, túnghol).