Meaning of tápnà

tápnà

Hiligaynon

Stop, end, termination; to stop, put a stop to, prevent, hinder, put an end to. Tapnaá ang íya pagpangúma sang ákon dútà. Stop him tilling my land. Put a stop to his tilling my land. (see pugúng, táblà, táblaw, sagáng).