Meaning of tikháyà, tik-háyà

tikháyà, tik-háyà

Hiligaynon

To fall backwards, fall on one's back, fall supine, fall down face up; to lie on one's back, lie prostrate. Nakadalín-as (Nakadúpias) siá sa nalomótan nga bató kag dáyon nakatikháyà (tumikháyà). He slipped on the mossy stone and down he fell on his back. Tikhayáa (Patikhayáa) siá. Turn him over on his back. Lay him down on his back. (see hayáng, kayâ, tingkáyà, hayâ).