Meaning of tugák

tugák

Hiligaynon

Loose, slack, remiss, shaky, not tight or taut; to loosen, be or become loose, to slacken. Tugakí sing diótay ang písì, dílì mo paghúgton sing támà. Loosen the string a little, don't make it too tight. Kabáy (pa) nga índì magtugák ang íla mga paningúhà. May they not slacken their efforts. Tugák na lang ang íya pagláum nga--. He is not in great hopes any longer of--. He has almost given up all hope of--. (see hugák, halúg).