Meaning of túmu

túmu

Hiligaynon

To soak, drench, saturate, steep in, fill with. Ang íya tagiposóon natúmo sang katám-is sang paghigúgma. His heart was full with the pleasant feeling of love. Ang ságbot, labí na gid kon matúmu sing túbig, támà kabáhò. Rubbish, particularly when thoroughly wet with water, emits a very vile (offensive) odour. (see húpug, húmug, basâ, lúgum, tóoy, salúpsup).