Meaning of túnà

túnà

Hiligaynon

To give rise to, be the origin of, bring about, create. Anó balá ang ginatunáan siníng gamó, tinagâ, etc.? What is the origin-of this row,-of this term (expression), etc.? (see túga, pátok, túkud, súgud).