Meaning of útang

útang

Hiligaynon

Debt, liability, debit, score, account; to have a debt, be in debt, owe, borrow, obtain a loan, run up a bill, incur a-, contract a-, get into-, run into-, debt. May útang siá sa ákon nga duhá ka púlò ka písos. He owes me (has a debt to me of) twenty pesos. Ginutángan níya si Fuláno sing isá ka gatús. He borrowed one hundred (pesos) from N.N. Pautánga lang siá sing diótay nga kwárta. Just lend him a little money. Nautángan mo ang ímo mga ginikánan sang ímo kabúhì. You owe your life to your parents. Dílì ka magpangútang kag índì ka man magpaútang. Neither a borrower nor a lender be. Note the accent in the following: Bisán kon mautanggán akó--. Even if I have to get-, run-, into debt--. (see hulám-to borrow).


útang

Hiligaynon

Debt, liability, debit, score, account; to have a debt, be in debt, owe, borrow, obtain a loan, run up a bill, incur a-, contract a-, get into-, run into-, debt. May útang siá sa ákon nga duhá ka púlò ka písos. He owes me (has a debt to me of) twenty pesos. Ginutángan níya si Fuláno sing isá ka gatús. He borrowed one hundred (pesos) from N.N. Pautánga lang siá sing diótay nga kwárta. Just lend him a little money. Nautángan mo ang ímo mga ginikánan sang ímo kabúhì. You owe your life to your parents. Dílì ka magpangútang kag índì ka man magpaútang. Neither a borrower nor a lender be. Note the accent in the following: Bisán kon mautanggán akó--. Even if I have to get-, run-, into debt--. (see hulám-to borrow).